Tag Archives: شربت خوری

Latest news.

کندوی عایق دما

April 5, 2021

کندوهای پلی استایرن در دماهای مختلف از دمای منفی 35 درجه زمستان تا 40 درجه تابستان تست شده است و نتیجه آزمایشات انجام شده جهت حفاظت از زنبورها در برابر نوسانات آب و... Read more

شربت خوری صباکندو

March 30, 2021

شربت خوری صباکندو قابلیت بارگیری شهد تا ۱۰ لیتر را دارا میباشد.زنبورها میتوانند تمام شهد را استفاده کنند.قسمت شفاف اکرولیک شربت خوری از سقوط کردن زنبورها در شهد جلوگیری... Read more