the blog

Latest news.
شربت خوری صباکندو

شربت خوری صباکندو

March 30, 2021

شربت خوری صباکندو قابلیت بارگیری شهد تا ۱۰ لیتر را دارا میباشد.زنبورها میتوانند تمام شهد را استفاده کنند.قسمت شفاف اکرولیک شربت خوری از سقوط کردن زنبورها در شهد جلوگیری خواهد کرد.از آنجایی که زنبورها امکان دسترسی به تمام.شهد مخزن تغذیه را دارا میباشند به سرعت شهدها را استفاده خواهند کرد. شیب ملایم متمایل به جلو به زنبورها اجازه خواهد داد تا قطره آخر شهدها را استفاده کنند. قسمت پلاستیکی در صورت تغذیه به صورت جامد قابلیت جدا شدن خواهد داشت

 

Author: