the blog

Latest news.
کندوی عایق دما

کندوی عایق دما

April 5, 2021

کندوهای پلی استایرن در دماهای مختلف از دمای منفی 35 درجه زمستان تا 40 درجه تابستان تست شده است و نتیجه آزمایشات انجام شده جهت حفاظت از زنبورها در برابر نوسانات آب و هوایی بسیار مثبت ارزیابی شده است.

عایق کاری تأمین شده با صباکندو به معنی ثابت ماندن دمای داخل کندو است بنابراین ملکه غالبا در صبا کندو در حال تخمگذاری درتمام قابها است و این به معنی تولید بیشتر زنبور از هر کندو است.

 

Author: